2024.04
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28
 1. 29
 2. 30
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

 
 
 
 
Főnyed nyilvános képviselő testületi ülés adatkezelési tájékoztatója


 

Főnyed  KözségÖnkormányzatának nyilvános képviselő-testületi üléseivel kapcsolatos

 

Adatkezelési tájékoztató

 

 

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve:                 Főnyed Község Önkormányzata
Címe (hivatalos levelezési cím):                  8732 Főnyed,  Kossuth utca 31.   
Adatkezelő képviselője:                               Marton Istvánpolgármester
E-mail címe:                                                 marcali@concordia.hu
Honlapjának elérhetősége:                          wwww.fonyed.hu
Telefonszáma:                                             +36 30 4002130
Adatvédelmi felelős neve:                            Fentős Károly László
Adatvédelmi felelős elérhetősége:              
fentos@fentos.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége:       önkormányzat, honlap

 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 EU rendelet, a továbbiakban röviden: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek való megfelelés alapján a Segesd Község Önkormányzata mint adatkezelő jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatoknak a jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása keretében történő kezeléséről.

Az Önkormányzat a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

Az adatkezelés célja:A nyilvános képviselő-testületi ülések dokumentálása és a lakosságtájékoztatása.

Az adatkezelés leírása: A nyilvános helyen készült, nem sértő, az érintett személyt tárgyilagosan ábrázoló felvétel általában nyilvánosságra hozható engedély nélkül, ha az a közérdeklődésre számot tartó eseményhez, tudósításhoz kapcsolódik, a jelenkor eseményiről való szabad tájékoztatáshoz kötődik.[1]

Adatkezelés jogalapja: Az az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Vonatkozó jogszabály(ok): Az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679 rendelete;Ptk 2:48 § (2)bek.

Kezelt adatok köre:A testületi ülésen részt vevőkről (érintettek) készült kép, és hangfelvételek.

Az adatkezelés időtartama: A jegyzőkönyvek elkészítése, illetve a médiafelületről való törlés.

Az érintettek jogai: Tiltakozáshoz való jog[2]

                             Törléshez való jog[3]

 

 

Az érintettnek (Önnek) joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye illetve munkahelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

Jogai megsértése esetén Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Önkormányzatunkat.

 

 

Az adatkezelési tájékoztató a GDPReg  Adatnyilvántartó szoftverrel készült.

A GDPR szoftver, forráskód, adatbázis, algoritmus, sablonkönyv a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál nyilvántartott.

A GDPR szoftvert jogszerűen használók adatkezelési tájékoztatóinak, nyilvántartásainak, dokumentumainak másolása, felhasználása bűncselekmény, ami ellen minden esetben jogi eljárást kezdeményezünk. A szoftverben generált dokumentumok részei a GDPR megfelelőségnek.

Az adatkezelő folyamatosan képes igazolni a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek való megfelelést – jogszerűség,- tisztességes eljárás és átláthatóság,- célhoz kötöttség,- adattakarékosság,- pontosság,- korlátozott tárolhatóság,- integritás és bizalmasság.

 

 

 

 [1]28/2014. (IX. 29.) AB határozat

[2] Adatvédelmi rendelet (GDPR) 21. cikk (1) e)

[3]Adatvédelmi rendelet (GDPR) 17. cikk (1) a)